הסכם שימוש - Projecteam.tools

login img
תנאי שימוש במערכת Projecteam.tools
הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") מתייחס לשימוש באתר ובמערכת Projecteam.tools (להלן: "המערכת") הנמצאת בבעלות חברת אדורני בע"מ ח.פ. 516084399 (להלן: "החברה"). ניתן לפנות אלינו בהתאם לפרטים הבאים: הכרמל 20 תל מונד, [email protected].
המערכת הינה מערכת לניהול פרויקטים, משימות, מעקב אחר התקדמות וביצוע, הצגה גרפית ומספרית של נתונים, תקשורת בין הגורמים השונים גם במייל המעורבים בכל פרויקט ו/או משימה ושירותים נלווים הקשורים לכך, וזאת בהתאם ל"תוכנית" הנבחרת באתר המערכת (כמפורט להלן: "שירותי המערכת").
המערכת מיועדת לשימושם של בגירים (מעל גיל 18) בעלי כשירות משפטית (או קטינים שהשימוש במערכת נבחן ואושר להם על ידי האפוטרופוס החוקי שלהם), בכפוף להשלמת כלל הדרישות לפי תנאי שימוש אלו, לרבות קיומו ומסירתם של פרטי כרטיס אשראי שהונפק בישראל או אמצעי חיוב אחר המוסכם על החברה.
השימוש במערכת ו/או התקנתה, ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה, כפוף לתנאי שימוש אלו, ומעיד על כך שקראת והבנת אותם, ועל כן אתה מתבקש לקרוא אותם בזהירות ובקפידה. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת").
אם אינך מסכים לתנאי שימוש, או אם אינך מעוניין כי תנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מיידי כל חלק ממנה מכל מכשיר תקשורת.
תנאי השימוש מופיעים באתר החברה והמערכת תחת לשונית "תנאי שימוש" וניתן לחזור ולקרוא בהם שם.
בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג שהוא, הניתן, מוצג, נשמר או מאוחסן בכל מדיה שהיא. המונח "אתר" הינו אתר אינטרנט. המונח "שימוש במערכת" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של המערכת אשר יסופקו על ידי החברה.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה.
השימוש במערכת – תנאים מסחריים כלליים
במסגרת הליך ההרשמה והשימוש במערכת תידרש לבחור בין כמה "תוכניות" שונות בהתאם למפורט באתר החברה (להלן: "תוכנית"). כל תוכנית המפורטת באתר כוללת את התנאים המסחריים שלה בצידה, ובהם המחיר ("דמי המנוי"), תקופת התוכנית, מספר המשתמשים המורשים לעשות שימוש במערכת במסגרתה ושירותים ותנאי שירות נוספים.
במהלך התקופה בה תרכוש את שירותי המערכת ותשלם לחברה את דמי המנוי הרלבנטיים לתוכנית שתבחר, החברה תספק לך גישה למערכת ולרכיבים השונים בה, בהתאם לתוכנית המסוימת.
בכל עת ובהתאם למפורט באתר ובתנאי שימוש אלו, תוכל לבחור לשנות ו/או להתאים את התוכנית לצרכיך, לרבות בדרך של רכישת שירותים ו/או מאפיינים נוספים של המערכת. תנאי שימוש אלו יחולו על כלל השימוש ועל כל תוכנית ו/או שירות שתרכוש מאת החברה.
כל השירותים המסופקים באמצעות המערכת ואתר החברה, מסופקים באמצעות גישה מרחוק ובאמצעות ממשקי תוכנה ומערכות מידע.
החברה תהיה רשאית לספק לך את השירותים הנרכשים בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות צד שלישי עימו החברה תתקשר לצורך כך.
רישיון ובעלות בקניין רוחני
השימוש במערכת על ידך, נעשה במסגרת של רישיון המוענק לך על ידי החברה בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו. רישיון זה מוגבל, אישי, אינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, אין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, והוא ניתן לביטול באופן מלא.
אין בתנאי שימוש זה בכדי להעביר אליך כל זכות קניינית במערכת או בקשר אליה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של החברה (או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם), וישארו קניינה הבלעדי. זכויות אלו כוללות בין היתר זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצ"ב, הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת.
למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאי שימוש זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (ד) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי המערכת או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (ה) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
זכויות היוצרים במערכת, בכל שירותי המערכת, באתר המערכת, והידע וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באיזה מאלו, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, ויוותרו בבעלותה הבלעדית, והחברה אינה מוכרת או מעבירה כל חלק או אינטרס בהם לך ו/או לאיזה מהמשתמשים.
תנאי שימוש אלו לא יביאו לשינוי בזכויות הקניין הרוחני של כל צד ולא יקנה לאף צד זכות כלשהי בקניין הרוחני מכל סוג שהוא השייך לצד השני, אשר יישאר הבעלים הבלעדי בהם ובעלת מלוא זכויות הקניין מכל סוג.
החברה אינה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשה מפורשת הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום המערכת (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת בשל הרצון להימנע מכל טענה בעניין. ככל שתחליט בכל זאת למסור לחברה איזו הצעת פיתוח כאמור, הדבר יהווה ויתור מלא על כל זכויותיך בהצעת פיתוח. יובהר כי אין לראות באמור בסעיף זה משום הודאה בזכותו של איזה אדם באיזו זכות פיתוח ו/או זכות אחרת, תהיה אשר תהיה.
הרשמה למערכת ומסירת מידע
קבלת שירותי המערכת מותנה ברישום לשירות. במסגרת הרישום תידרש לספק פרטים אודותיך ואודות העסק ו/או החברה אשר בבעלותך. בין היתר תידרש למסור: שם, כתובת, מספר ת.ז., מספר עוסק / ח.פ., כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ"ב. חלק מהפרטים והמידע המבוקשים יוגדרו ויסומנו במסגרת הליך הרישום כמידע שחובה למלא. אינך חייב למסור פרטים אלו, אולם ללא מסירתם לא תוכל להשתמש במערכת.
הנך מתבקש להקפיד ולמלא פרטים נכונים ועדכניים. מסירתם של פרטים שגויים עלולה לפגוע בשירותי המערכת ואף למנוע כלל את השימוש במערכת על ידך.
לצורך הרישום למערכת תידרש לספק פרטי גישה וכניסה, כגון שם משתמש וסיסמא, אשר ישמשו אותך לצורך התחברות עתידית למערכת. בחר סיסמא שאינה קלה לניחוש, שמור על פרטים אלו בסודיות והקפד להחליף את סיסמת הכניסה מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתחברות למערכת, לרבות בדרך של הוספת פרטי זיהוי אחרים ו/או שונים.
השימוש במערכת
עם ההרשמה מוענקת למשתמש תקופת ניסיון חינם לחלק משירותי המערכת למשך תקופה של 15 יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר כי בתקופת הניסיון שירותי המערכת מוענקים למשתמש במחווה של רצון טוב, החברה אינה חייבת בכל דבר כלפי המשתמש לרבות החזקת גיבויים ו/או יכולת שחזור של נתוני המשתמש, והחברה אף לא תשא באחריות כלפי המשתמש בתקופה זו, כמפורט להלן.
בחלוף תקופת הניסיון, השימוש בשירותי המערכת כרוך בתשלום כמפורט להלן ובצידה של כל תוכנית באתר המערכת. השירות הינו שירות אינטרנטי, ולאחר בחירת התוכנית המבוקשת וביצוע רכישה (בכפוף לקבלת אישור על תשלום), שירותי המערכת יהיו זמינים לך.
המערכת ושירותי המערכת מסופקים כמות שהם ("As is") במסגרת של רישיון מוגבל כמפורט להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות אותם מעת לעת, לרבות בדרך של שינוי מבנה, ממשק, מראה, היקף, עיצוב, זמינות וכל היבט אחר הנוגע למערכת ולשירותי המערכת. שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד החברה, ויבוצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, אי-נוחות, צורך בהיכרות עם מאפיינים ו/או ממשקים חדשים וכיו"ב ואתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור.
על החברה לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של המערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של תנאי שימוש זה יחולו על כל שדרוג כאמור.
החברה תהיה רשאית להציג ו/או לשלב באתר תכנים שונים, לרבות תוכן פרסומי ו/או שיווקי לפי שיקול דעתה הבלעדי.
דמי מנוי ותשלומים
השימוש במערכת ושירותי המערכת ניתנים בתמורה לדמי מנוי חודשי או תקופתי, קבועים או משתנים, הכל כמפורט באתר המערכת כחלק מתנאי כל תוכנית (להלן: "דמי מנוי").
דמי המנוי המפורטים באתר כוללים מע"מ.
התשלום של דמי המנוי יבוצע באמצעות כרטיס אשראי שתמסור לחברה ו/או אמצעי תשלום אחר ככל והחברה תאשר כזה בנפרד ובכתב.
דמי המנוי ייגבו באמצעות חיוב אמצעי התשלום שסיפקת למערכת מראש בתחילת כל תקופה בהתאם לתוכנית שנבחרה עבור התקופה הבאה (תחילת חודש בתוכנית בעלת חיוב חודשי, תחילת שנה בתוכנית בעלת חיוב שנתי וכו').
דמי המנוי ישולמו ויגבו לאורך כל תקופת הרישום למערכת ו/או לתוכנית וזאת במנותק משאלת השימוש במערכת בפועל. דהיינו, גם אם לא תשתמש במערכת בפועל ולא תנצל את שירותי המערכת, עדיין תהיה חייב בתשלום דמי מנוי בגין כל תקופה בה אתה רוכש את שירותי המערכת ומנוי ורשום לתוכנית כזו או אחרת.
לאחר הרכישה ו/או במועד כל חיוב תקופתי תשלח לכתובת המייל שהזנת בעת הרישום חשבונית כדין. ככל ואתה מעוניין בשחזור של חשבונית עבר שאבדה לך, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו ואנו נסייע לך כמיטב יכולתנו.
חלק מהתוכניות יכול ויכללו את האפשרות להוסיף משתמשים נוספים תחת אותו מנוי. במקרה כזה, בעל המנוי יהיה האחראי הבלעדי לכל הוספה ו/או גריעה של משתמשים תחת המנוי שלו, ודמי המנוי המשולמים על ידו יתעדכנו, בצורה יחסית ו/או מלאה, בהתאם לתוכנית שנבחרה ומספר המשתמשים.
בנוסף לדמי המנוי, ייתכן ותחויב בתשלומים נוספים בהתאם לשירותים שתרכוש. כך למשל, אם המערכת תאפשר לך, ואתה תעשה שימוש במערכת, לצורך שליחת הודעות סמס ו/או מסרונים ו/או דואר אלקטרוני, ייתכן ושירותי מערכת אלו יהיו כפופים לחיובים נוספים ונפרדים, בהתאם לכמות המסרונים ו/או ההודעות שתרכוש בכל תקופה. חיובים אלו יתווספו על דמי המנוי ויחויבו בנפרד ו/או בסמוך אליהם.

הפסקה וביטול של השירות
בכפוף לקיומה של זכות ביטול במקרים המתאימים לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ביטול של המנוי ו/או התוכנית על ידך יכול שיעשה תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית, וזאת בדרך של שליחת הודעה אלינו בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים לעיל. קבלת החזר במקרים המתאימים תהיה בהתאם להוראות הדין.
בכל מקרה אחר, תהיה כמובן רשאי להפסיק את השימוש במערכת בכל עת, לסגור את חשבון המשתמש שלך ולבטל את ההתקשרות שלך עם החברה. עם כניסתו של הביטול לתוקף, הרישיון שהוענק לך בתנאי שימוש אלו יפקע ולא תוכל עוד לעשות שימוש בשירותי המערכת.
בכל מקרה של ביטול לא יוענק לך כל החזר ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין כספים שהוצאת ו/או שירותים שרכשת, למעט אם קיימת חובה שכזו בדין.
הביטול ייכנס לתוקפו תמיד בסוף תקופת המנוי הקרובה בהתאם לסוג התוכנית שנבחרה. ועל כן לא יינתן כל זיכוי בגין התקופה בה ביקשת לבטל את השירות, ובמקביל תוכל להמשיך ולהשתמש במערכת עד לתום אותה תקופה. כך לדוגמה, משתמש שרכש תוכנית שנתית ביום 1 בינואר 2020, יחויב בגין שנת 2020 כולה במועד זה, ואם יבקש לבטל את הרישום בתאריך 1 במאי 2020, הביטול יכנס לתוקף רק בתום השנה, בחלוף יום 31 בדצמבר 2020. בהתאם המשתמש יכול להמשיך ולעשות שימוש במערכת עד לתום התקופה (עד לתום שנת 2020), והוא לא יהיה זכאי לשום החזר ו/או תשלום בגין שנת 2020. דוגמה אחרת, היא מקרה של משתמש שרכש מנוי חודשי וביקש לבטלו ביום 5 בינואר. במקרה זה, הביטול נכנס לתוקף ביום 1 בפברואר, כאשר המשתמש יחויב בצורה מלאה בגין ינואר ויכול להמשיך ולהשתמש במערכת עד לתום ינואר, בעוד בחודש פברואר כבר לא יחוייב כלל וגישתו למערכת תיחסם.
כמו כן, בכל מקרה לא יינתן החזר כספי בגין שירותים שנרכשו באמצעות קופונים ו/או הטבות ו/או במסגרת הנחה תקופתית, מעבר לכספים ששולמו בפועל על ידך.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן שירותי המערכת, כולם או מקצתם, לכל ו/או לחלק ממשתמשי המערכת. ככל והדבר יתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תפרסם הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק לך שירותים ו/או לחסום את השימוש שלך במערכת באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
הפסקת התשלום ו/או חסימה ו/או הגבלה של אמצעי התשלום שנמסר על ידך;
קיומו של חוב כספי שלך לחברה שלא נפרע במועד;
הפרה של הוראות תנאי שימוש זה ו/או כל תנאי אחר של שירות הניתן במסגרת המערכת;
שימוש במערכת המהווה הפרה של איזו הוראת דין או נחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור;
אם מסרת את פרטי ההתחברות שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
כל פעולה ו/או מחדל אחרים העלולים לפגוע בחברה, תקינות המערכת או צד שלישי אחר, לרבות ספקים ו/או שותפים של החברה.
במקרה שכזה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יינתן לך ולא תהיה זכאי להחזר, מלא או חלקי, של הכספים ששולמו על ידך לצורך קבלת שירותי המערכת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד ו/או תביעה של החברה ו/או איזה צד שלישי כלפיך. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת שירותי המערכת, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתך לנהוג בכל עת בהתאם להוראות הסכם זה.
תמיכה טכנית ושירות לקוחות
החברה אינה חייבת לספק שירותי תמיכה טכנית ו/או שירות לקוחות למשתמשי המערכת. ככל שהחברה תבחר לעשות כן, הרי שהדבר יהיה לפנים משורת הדין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ואתה מוותר על כל טענה בקשר עם כך.
ככל והחברה תבחר לספק למשתמשי המערכת, כולם או חלקם, תמיכה טכנית ושירות לקוחות (להלן: "שירותי תמיכה"), יחולו הכללים והתנאים הבאים:
שירותי התמיכה יסופקו בטלפון ו/או באמצעות תקשורת מרחוק (דוא"ל, צ'אט וכד') לפי החלטת החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;
שירותי התמיכה יסופקו באופן מוגבל, רק בימים ובשעות אותם תפרסם החברה, ובכל מקרה למעט שבתות, חגים, ערבי חג וימים נוספים בהתאם למקובל;
שירותי התמיכה יותנו ברמת ידע סבירה שלך ו/או המתקשר מטעמך בתפעול מחשב, גלישה באינטרנט והיכרות בסיסית עם תוכנות ופעילות תקינה של רשת האינטרנט, וכפופה לקיומה של סביבת עבודה כנדרש לגלישה והתחברות למערכת;
בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לאיזו תקלה ו/או עיכוב ו/או נזק ו/או הפסקה של שירותי המערכת, הנובעים מנסיבות שאינן נתונות לשליטת החברה, לרבות אך לא רק כוח עליון. בין היתר, החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של תקלת תקשורת ו/או תשתית ו/או שירותי ענן שאינה בשליטת החברה;
שירותי התמיכה יינתנו רק למשתמש המחזיק חשבון פעיל ומשלם את דמי המנוי כנדרש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה להימנע ממתן שירות ללא הודעה מראש, במקרה של אי סילוק חוב כספי כלשהו מצד המשתמש כלפיה;
נכונות החברה לספק ללקוח את שירותי התמיכה לא יהיה בה כדי ללמד או להעיד על כל אחריות של החברה מעבר למפורט בהסכם זה.
התחייבויות המשתמש
בעת השימוש במערכת הנך מתחייב לפעול בהתאם לתנאי שימוש אלו ובין היתר:
לא לבצע באמצעות המערכת ו/או שירותי המערכת כל פעולה העומדת בהתאם להוראות הדין ו/או המהווה הפרה ו/או פגיעה בזכויותיו המשפטיות של איזה צד ג';
להימנע משימוש במערכת לאחסון ו/או איסוף ו/או עיבוד של מידע רגיש כהגדרתו בדין, לרבות מידע רפואי, מידע בטחוני ו/או כל מידע אחר הנוגע לצנעת חייו של אדם. החברה אינה ניגשת למידע המנוהל על ידך במערכת ואינה מודעת לתוכנו, ואינה נושאת בכל אחריות למידע זה;
לא להעביר את פרטי הגישה שלך למערכת ולשירותי המערכת לכל צד ג' אחר ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב;
לא לבצע כל פעולה העלולה לפגוע או לחבל בפעילות התקינה של המערכת ו/או אתר המערכת;
להודיע לחברה באופן מיידי על כל אירוע ו/או שימוש בלתי מורשה בחשבונך במערכת, העלול לסכן את המערכת ו/או המידע המעובד במסגרתה;
לא לנסות להשיג כל גישה לא מורשית לשירותי המערכת ו/או לחדור ו/או לפרוץ לאיזה רכיב מרכיבי המערכת באופן לא מורשה;
לא לבצע באמצעות המערכת ו/או אתר המערכת כל פעולה של כריית ו/או איסוף מידע;
לשלם את דמי המנוי כנדרש ולא לבטל ו/או להפסיק את התשלום בגין שירותים שנרכשו ו/או נצרכו על ידך.

הגבלת אחריות ושיפוי
אתה מאשר ומצהיר כי בטרם התקשרת עם החברה בתנאי שירות אלו וטרם נרשמת לשירותי המערכת, בחנת את המערכת ומצאת אותה ואת שירותי המערכת על יכולותיהם ומגבלותיהם מתאימים לצרכיך כפי שהם. לפיכך אתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
השימוש במערכת נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם החברה הייתה מודעת לאפשרות כי נזקים מסוג זה עלולים להיגרם.
החברה והפועלים מטעמה, אינה אחראיים בשום מקרה לשימוש שלך במערכת, להצלחתו ו/או תוצאותיו, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או לכל הסתמכות שלך על המערכת ו/או השימוש בה.
החברה אינה מתחייבת כי השימוש במערכת ושירותי המערכת לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, באגים או כשלים, ובעצם השימוש במערכת אתה פוטר את החברה הפועלים מטעמה מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.
עוד יובהר, כי החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, כלפי משתמשים הנמצאים בתקופת הניסיון ו/או בכל תקופה אחרת בה שירותי המערכת מסופקים להם בחינם וללא תשלום.
יובהר כי החברה מעמידה את המערכת לשימושך מבלי שהיא מייעדת אותה לאיזה שימוש קריטי ו/או רגיש, אלא לשימוש כללי לפי בחירתך, וככל שתבחר לנהל בה פרויקטים ו/או משימות בעלות אופן רגיש ו/או קריטי ו/או בעלות פוטנציאל לנזק כזה או אחר, הרי שאתה עושה זאת באחריותך הבלעדית והחברה לא תשא בכל נזק שנגרם לך ו/או לפרויקט ו/או למשימה כאמור, אף אם נזק זה נגרם בשל פגיעה ו/או הפרעה לפעילות המערכת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי אתה נושא באחריות מלאה לכל מידע המוזן על ידיך למערכת ועליך חלה החובה לוודא ולבדוק את נכונות ותקינות המידע הנכלל ומעובד במערכת. החברה אינה ניגשת בשגרה למידע זה ואינה בוחנת אותו, ובכל מקרה לא תישא באחריות איזה מהבאים:
תקינות ו/או נכונות ו/או שלמות המידע;
כל עבירה ו/או הפרה של איזה חוק הקשור בשימוש שלך במערכת;
הפרה של זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת לפי דין, שהינה תוצאה של הזנה של מידע ו/או לוגו ו/או סימן מסחר למערכת על ידך;
כל לינק ו/או קישור ו/או הפניה שצורפו על ידך לאיזה מהמסמכים המופקים במערכת;
כל דיוור ישיר ו/או דואר זבל ("ספאם") שנשלח על ידך באמצעות המערכת שלא כדין;
כל פעולה ו/או מחדל ו/או הפרה אחרים שבוצעו על ידך באמצעות המערכת שלא כדין.
ככל שהמערכת תאפשר דיוור ו/או שליחת הודעות ומסמכים, החברה אינה נושאת באחריות לכך כי מסמכים שנשלחו באמצעות המערכת הגיעו ליעדם, ומומלץ כי תוודא בעצמך עם הנמען כי המסמכים ששלחת באמצעות המערכת אכן התקבלו אצלו. יצוין כי חלק מממשקי ו/או תוכנות הדוא"ל עלולות לחסום את קבלת הדואר מאת המערכת ועליך לוודא עם לקוחותיך כי המידע הגיע אליהם כנדרש.
החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את תקינות והמשכיות השימוש התקין במערכת בכל עת. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, נשמח את תודיע לנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי שירותי המערכת יסופקו בכל עת, בצורה תקינה לחלוטין, רציפה ותמידית. ככל מערכת אחרת, גם החברה חשופה לטעויות, תקלות, באגים וכשלים כאלה ואחרים, ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לאיזו תקלה ו/או פגיעה במערכת ו/או בשימוש בה.
יובהר כי כל המידע הכללי המוצג על ידי החברה, לרבות במסגרת שאלות ותשובות ו/או טיפים באתר, במערכת, ניוזלטר למשתמשים, מאמרים וכל חומר מקצועי ו/או מדריך אחר שהחברה עשויה לפרסם, הינו בגדר המלצה בלבד, ואין לראות בו משום ייעוץ מקצועי. השימוש במידע זה הינו באחריותך בלבד, והחברה אינה נושאת באחריות לנכונות ו/או עדכניות המידע ולאיזה מההשלכות של השימוש במידע זה.
אתה מתחייב לשפות את החברה, על חשבונך, וכן לשפות את נושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים, נותני שירותים והחברות הקשורות בחברה, כנגד כל תביעה, דרישה, הליך ובכלל זה תביעה של צד שלישי, במידה שדרישה או תביעה כאמור מבוססת או נובעת מ: (א) אי קיום או הפרת תנאי שימוש אלו על ידך; (ב) שימוש בלתי מורשה במערכת תוך שימוש בפרטי גישה של משתמש אחר; (ג) שימוש בלתי מורשה של אדם אחר במערכת תוך שימוש בפרטי הגישה שלך; (ד) שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי במערכת, ו/או באתר המערכת; (ה) הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' על ידך. בכל מקרה כאמור, החברה תודיע לך בהקדם האפשרי על טענה או דרישה כאמור בתוך שלושים ימים מיום שהובאה לידיעת החברה, ותאפשר לך להתגונן מפני התביעה בעצמך. כמו כן החברה תספק לך מידע וסיוע הנדרש באופן סביר על ידך להתגונן מפני תביעה כאמור.
אתרי צד ג' וקישורים

המערכת ו/או אתר המערכת עלולים להכיל בין היתר קישורים שונים לאתרים אחרים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, ועלולים לכלול פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם מהאתר. מובהר כי, החברה, המערכת והפועלים מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם.
כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם באתר ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
עוד יובהר כי עם לחיצה על קישור ו/או פרסומת והמעבר לאתר צד ג', חלים עליך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו אתר. תנאים ומדיניות אלו לא נסקרו ולא נבחנו על ידי החברה, היא אינה נושאת בכל אחריות לאיזה מאלו, ורצוי כי תעיין בהם על מנת להבין את המשמעויות החלות עליך בעת המעבר לאתר צד ג' כאמור.
אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
החברה מכבדת את פרטיותך במערכת. שימוש במידע שנמסר ומוזן על ידך במסגרת רישום למערכת ובעת השימוש בה, יעשה אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור ב"מדיניות הפרטיות" https://projecteam.tools/privacy של המערכת, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. את מדיניות הפרטיות ניתן גם למצוא באתר של המערכת. תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, ואנו ממליצים כי תשוב ותעיין בהם בהתאם.
כמתואר במדיניות הפרטיות החברה מתחייבת לשמור את המידע המוזן ונשמר במערכת בצורה מאובטחת ומוגנת, תוך שימוש באמצעים מקובלים ומתאימים, אולם בכך אין כדי להטיל על החברה כל חובה ו/או אחריות מעבר למפורט בתנאים אלו. בין היתר יובהר כי החברה אינה נותנת לך כל מצג באשר לקיומו של גיבוי של הנתונים המועלים על ידך למערכת, וככל לחברה קיים גיבוי כאמור הרי שהוא נתון לשיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם גיבוי זה.
בין היתר וכמפורט במדיניות הפרטיות, המערכת ואתר המערכת עושים שימוש בטכנולוגיות שונות לצורך איסוף מידע ו/או שמירת פרטי המשתמשים במערכת ו/או הגולשים באתר המערכת, לרבות Cookies, Pixels וכד'. לפרטים נוספים בעניין השימוש של החברה בטכנולוגיות אלו אנא עיין במדיניות הפרטיות.

שונות
תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בין הצדדים באשר לשימור במערכת. לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או תיקון לתנאי שימוש אלו למעט אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.
על אף האמור, לחברה תשמר הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במידה ומדובר בשינוי מהותי ובידי החברה פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש ובשינויים החלים עליך. כל המאפיינים החדשים אשר יעמדו לרשותך במערכת זו נכון לתאריך שבו המערכת עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש זה. המשך השימוש שלך במערכת לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אישור להסכמתך לשינוי זה.
לחברה תישמר הזכות להפסיק את פעילות המערכת ו/או אתר המערכת באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
במקרה בו תחליט החברה על מכירה של המערכת כולה או חלק ממנה לידי צד ג', ו/או במקרה של מיזוג עם צד ג', החברה שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל ההתחייבויות שלך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד ג', ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד ג' יישא בכל התחייבויות החברה כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.
סמכות השיפוט הבלעדית לגבי תנאי שימוש אלו הינה של בתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בלבד.
אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש באופן השומר על תוקפה המשפטי תוך שינוי מינימלי שלה.