login img
מדיניות פרטיות
אנו, חברת אדורני בע"מ המפעילה את אתר ומערכת Projecteam.tools (להלן: "אנו" או "החברה" ו"המערכת") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה.
מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך תנאי השימוש https://projecteam.tools/agreement אליו מחויב כל משתמש במערכת, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
יובהר כי, מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע שאתה מוסר לנו בעת ההתקשרות עם החברה לצורך קבלת שירותי המערכת ו/או בעת השימוש באתר המערכת. המידע שאתה מאחסן במסגרת השימוש במערכת, אינו נכלל בגדרי מידע זה, והוא מידע הנמצא ונשאר בבעלותך המלאה. ככלל החברה אינה ניגשת בשוטף למידע זה ואינה עושה בו כל שימוש לצרכיה העצמיים ומעבר לנדרש לצורך תפקודה התקין של המערכת.

שמירת מידע במערכת
בעת הרישום למערכת והשימוש בה (בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים ב-המערכת) במערכת, נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע אליך ולפעילות שאתה מנהל באמצעות המערכת. חלק מהמידע נמסר על ידך בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי שלך, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אודות פרויקטים שאתה מנהל, תחומי עיסוק שלך, עובדים ולקוחות וכו'. מידע זה משמש לצורך מתן השירותים שבמערכת ומאפשר לך לעשות בה שימוש תקין ומלא באופן המשרת אותך ועונה על צרכיך. חלק מהמידע הזה הינו מידע שחובה עליך לספק בתהליך ההרשמה על מנת לעשות שימוש במערכת. כמובן, אתה אינך חייב להסכים לכך, אולם אם לא תספק מידע זה לא תוכל להשתמש במערכת.
בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך במערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת באופן כללי. חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצמוד לכרטיס המשתמש שלך, ומאפשר התאמה טובה יותר של שירותי המערכת עבורך.
השימוש במידע שנאסף, כולל כל טופס או מסמך המופק ע"י המערכת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו.
המערכת עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שבמערכת. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, המערכת אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות המערכת, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותי המערכת יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.
ככל שתחום עיסוקך המסוים ו/או המידע אותו אתה מזין למערכת, דורשים ומחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת המערכת לצרכיך מוטלת עליך, והמערכת לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש במערכת על ידך, מעבר למפורט בתנאי השימוש.
Cookies
המערכת משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות המערכת בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך המערכת כלל לא תוכל לפעול בראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך במערכת. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות במערכת עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.
בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש במערכת מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי המערכת בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מ- המערכת היתר לפרסם בשטח המערכת. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין למערכת, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
דואר אלקטרוני, הודעות טלפוניות והצעות שיווקיות
כחלק מהשימוש באתר המערכת ייתכן ויישלחו אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת הרישום למערכת, בעת ביצוע פעולות מסוימות במערכת וכאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור במערכת. כמו כן אנו נשלח אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים למאמרים מקצועיים, עדכונים הקשורים במערכת ובמערכת, מידע אודות מבצעים וחבילות מיוחדות במערכת וכיוצ"ב.
בנוסף, המערכת תשלח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים שלנו ו/או של שותפים עסקיים שלנו היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר. אתה רשאי בכל עת לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל שיווקי זה, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו.
הוצאת מידע מחוץ לישראל
ככלל החברה פועלת משטחי ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך החברה עושה שימוש בשירותי AWS - Ireland לצורך אחסון מידע הלקוחות הנשמר במערכת.
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
- בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות במערכת המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;
- בכל מקרה בו תבקש לקשר את חשבונך במערכת ו/או לתת גישה במערכת לגורם מטעמך, כדוגמת עובדים, לקוחות, שותפים לפרויקט או אופרציה מסוימת וכו';
- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
- אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
- אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
- במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;
- במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.
בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם המערכת: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.
עיון במידע, תיקון ומחיקה
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.
ככלל המידע המאוחסן על ידי המשתמש במערכת יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות המשתמש שהינו הבעלים של המידע. עם תום מתן השירותים וההתקשרות בינך ובין החברה, ובכפוף להוראות הדין, אנו נמחק את המידע השמור במערכות החברה והשייך לך, ואתה פוטר את החברה מכל אחריות למחיקת מידע זה.
פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו, בדוא"ל: [email protected]
אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות
המערכת תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך במערכת, הודעה על כך תפורסם בעמוד הבית של המערכת ו/או באמצעות אימייל שיישלח למשתמשי המערכת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.